0546 23 20 56 info@zonnepanelenoost.nl

Algemene voorwaarden van Zonnepanelen Oost B.V. te Almelo  

 

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en ten behoeve van wie door of vanwege Zonnepanelen Oost diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht en/of aan wie producten worden geleverd. 

Koop op afstand: de overeenkomst die tussen Zonnepanelen Oost en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand; 

Koop buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Zonnepanelen Oost en de consument, die: 

1°. wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van (een vertegenwoordiger van) Zonnepanelen Oost en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van Zonnepanelen Oost in Almelo of waarvoor door de consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden; 

2°. wordt gesloten in de verkoopruimte van Zonnepanelen Oost in Almelo of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van Zonnepanelen Oost is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van (een vertegenwoordiger van) Zonnepanelen Oost en de consument; of 

3°. wordt gesloten tijdens een excursie die door Zonnepanelen Oost is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van zaken of diensten aan de consument; 

opdracht: de uit de overeenkomst voortvloeiende door Zonnepanelen Oost uit te voeren werkzaamheden; 

opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Zonnepanelen Oost opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten alsmede degene of de rechtspersoon aan wie Zonnepanelen Oost een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten heeft gedaan; 

overeenkomst: de overeenkomst tussen Zonnepanelen Oost en opdrachtgever; 

Zonnepanelen Oost: Onder Zonnepanelen Oost in het kader van deze algemene voorwaarden wordt verstaan de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Zonnepanelen Oost B.V., statutair gevestigd te Zuidlaren, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89540093, als gebruiker van deze algemene voorwaarden; 

Zonnepanelensysteem: alle onderdelen die samen de opwekking van zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen: zonnepanelen, omvormer, montagemateriaal en ander klein materiaal nodig voor de montage. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tussen Zonnepanelen Oost en opdrachtgever. 
 2. 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 3. 3. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. Zonnepanelen Oost en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever worden afgewezen. 

 

Artikel 3 Offertes en duur van de overeenkomst 

 1. De door Zonnepanelen Oost gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven. Zonnepanelen Oost is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen deze geldigheidsduur wordt bevestigd.
 2. 2. Ter bepaling van de uit te voeren werkzaamheden dient opdrachtgever alle daarvoor benodigde gegevens en bescheiden gratis beschikbaar te stellen.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Zonnepanelen Oost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Zonnepanelen Oost worden verstrekt. Zonnepanelen Oost heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. 4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde aanbieding of offerte door Zonnepanelen Oost retour is ontvangen.
 5. 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na het einde van de looptijd stilzwijgend verlengd, tenzij Zonnepanelen Oost of opdrachtgever de overeenkomst voor het einde van de looptijd opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Ingeval opdrachtgever een consument is, bedraagt de opzegtermijn na een stilzwijgende verlenging 1 maand.
 6. 6. Indien de overeenkomst niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, maar voor het verrichten van een bepaalde opdracht, eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de opdracht is verricht.
 7. 7. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen door Zonnepanelen Oost en opdrachtgever worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht 

 1. 1. Zonnepanelen Oost zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Zonnepanelen Oost zien op inspanningsverplichtingen en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.
 2. 2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, of die anderszins ten gunste van opdrachtgever zijn gesteld, zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal opdrachtgever niet van rechtswege een recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor hem uit deze overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst,
 3. 3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Zonnepanelen Oost nader overleg omtrent de uitvoering van de overeenkomst plegen met opdrachtgever. Indien dit overleg niet tot een voor beide aanvaardbaar resultaat leidt, is opdrachtgever eerst nadat hij Zonnepanelen Oost schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder het stellen van een nadere redelijke termijn en Zonnepanelen Oost niet binnen de aldus gestelde termijn is nagekomen, slechts gerechtigd het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is Zonnepanelen Oost niet tot enige schadevergoeding verplicht.
 4. 4. Zonnepanelen Oost bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Zonnepanelen Oost houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de eventuele wensen en/of suggesties van opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Zonnepanelen Oost bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
 5. 5. Behoudens partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, gelden de aanspraken op grond van de door opdrachtgever verleende opdracht aan Zonnepanelen Oost uitsluitend ten aanzien van opdrachtgever en dus niet ten aanzien van de aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. 
 6. 6. Tenzij dat door Zonnepanelen Oost uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan opdrachtgever niet op het resultaat van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 7. 7. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn bij de overeengekomen prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zonnepanelen Oost is vrij in de keuze van deze hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 8. Indien opdrachtgever een model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten volledig identiek zijn aan het verstrekte model. Zonnepanelen Oost behoudt zich het recht voor om, indien het door de opdrachtgever gekozen model niet geleverd kan worden, een gelijksoortig product van gelijke kwaliteit te leveren.
 9. Zonnepanelen Oost heeft het recht om de installatie van het zonnepanelensysteem op te schorten, indien op de dag van installatie, als gevolg van slecht weer, het niet mogelijk is om veilig te werken.
 10. Zonnepanelen Oost behoudt zich het recht haar verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, indien:

– de veiligheid van haar medewerkers in het geding is; 

– de locatie voor het zonnepanelensysteem niet veilig bereikbaar is; 

– dakpannen of de dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van het zonnepanelensysteem; 

– asbest wordt aangetroffen op de locatie waar het zonnepanelensysteem dient te worden geïnstalleerd; 

– de aansluitingen in de meterkast niet voldoen aan de daarvoor geldende standaarden. 

 

Artikel 5 Overmacht 

 1. 1. In geval van overmacht aan de kant van Zonnepanelen Oost is Zonnepanelen Oost naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.
 2. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zonnepanelen Oost geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zonnepanelen Oost niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zonnepanelen Oost, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Indien Zonnepanelen Oost bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is in de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds verrichte gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht/overeenkomst en meerwerk 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De wijziging wordt schriftelijk vastgelegd.
 2. Zonnepanelen Oost zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van de overeengekomen (vaste) prijs tot gevolg heeft.
 3. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als: 
 4. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; 
 5. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 
 6. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken; 
 7. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden. 
 8. van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij afwijkingen groter dan 10% zullen opdrachtgever en Zonnepanelen Oost een gewijzigde eenheidsprijs overeenkomen. 
 9. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 
 10. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor Zonnepanelen Oost ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, heeft Zonnepanelen Oost het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is Zonnepanelen Oost bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding. Zonnepanelen Oost is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW. 
 11. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Zonnepanelen Oost bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Zonnepanelen Oost.

 

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt Zonnepanelen Oost in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Zonnepanelen Oost tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens. De kosten samenhangend met en voorkomend uit het aanvragen van een vergunning en/of ontheffingen zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting. De daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door haar worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Zonnepanelen Oost in haar aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend opdrachtgever is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
 5. 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de opdracht wordt verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhindert of ernstig belemmert. Opdrachtgever is verplicht Zonnepanelen Oost en haar personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 6. 6. Opdrachtgever is buiten de werktijden van Zonnepanelen Oost verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van Zonnepanelen Oost, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
 7. 7. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede Zonnepanelen Oost in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat Zonnepanelen Oost niet in staat is de opdracht binnen de overeengekomen termijn van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade, uit te voeren. 
 8. 8. Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Opdracht moeten worden uitgevoerd, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar. 
 9. 9. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico van opdrachtgever.
 10. 10. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst vrijgekomen zaken zoals afval.

 

Artikel 8 Oplevering van het werk  

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: 
 2. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
 3. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 4. Zonnepanelen Oost aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; 
 5. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 
 6. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Zonnepanelen Oost. 
 7. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij Zonnepanelen Oost in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient Zonnepanelen Oost hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing

 

Artikel 9 Verzekeringen 

 1. Opdrachtgever (niet zijnde een consument) is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin Zonnepanelen Oost (met inbegrip van de door Zonnepanelen Oost voor de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de werkzaamheden van Zonnepanelen Oost dienen ter uitoefening van het bedrijf van opdrachtgever, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 Levering. transport & opslag producten 

 1. Levering van producten vindt plaats ‘Af Fabriek’, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. Het transport en de kosten voor transport en verzekering komen steeds voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien anders dan Af Fabriek wordt geleverd, en ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender (Zonnepanelen Oost) komt. Opdrachtgever vrijwaart Zonnepanelen Oost voor alle aanspraken van welke aard en van wie ook verband houdende met genoemde schade. 
 3. 3. De overgang van het risico van de producten vindt steeds plaats op het moment van levering. 
 4. 4. Zonnepanelen Oost bepaalt de wijze van vervoer en het vervoer geschiedt volgens het door haar vastgestelde afleverschema. Indien opdrachtgever een andere wijze van vervoer wenst of indien de plaats of het tijdstip van aflevering wijzigt door omstandigheden voor rekening van opdrachtgever, komen de meerkosten daarvan voor zijn rekening.
 5. 5. Meerkosten terzake uitstel of bespoediging van enige levering of terzake een bepaalde afwijkende manier of vorm van verpakken of leveren van de producten op verzoek van opdrachtgever, zijn steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.
 6. 6. Indien Zonnepanelen Oost in opdracht van opdrachtgever aan hem verkochte of door hem bestelde producten opslaat, geschiedt dat op een door Zonnepanelen Oost te bepalen wijze, zonder dat Zonnepanelen Oost ter zake enige aansprakelijkheid aanvaardt. Evenmin zijn de betreffende producten verzekerd. Daar dient Zonnepanelen Oost zelf zorg voor te dragen.
 7. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient opdrachtgever, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de vervoerder c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Zonnepanelen Oost niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade aan het product.  
 8. Door Zonnepanelen Oost opgegeven aflevertijden zijn te allen tijde indicatief en leveren nimmer een fatale termijn op bij overschrijding ervan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 11 Prijzen 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd een vaste prijs overeenkomen, danwel overeenkomen dat de prijs wordt berekend op grond van werkelijk bestede uren tegen de in de overeenkomst vermelde tarieven. 
 2. De door Zonnepanelen Oost opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder, doch niet uitsluitend, verzend-, transport- en/of administratiekosten, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging. Indien opdrachtgever een consument is, worden alle prijzen opgegeven inclusief BTW.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór de uitvoering van de opdracht, de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag Zonnepanelen Oost de prijs overeenkomstig die wijziging, aanpassen. Indien de prijsaanpassing een stijging van meer 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met Zonnepanelen Oost te beëindigen zonder dat één van partijen jegens de ander daardoor schadeplichtig wordt.  
 4. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging worden als meerwerk gekenmerkt en worden apart in rekening gebracht conform het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 5. Zonnepanelen Oost is gerechtigd haar prijzen jaarlijks te verhogen met de inflatiecorrectie volgens de CBS Consumentenprijsindex (CPI) (2015=100).

 

Artikel 12 Betaling 

 1. 1. Voor de uitvoering van werkzaamheden door Zonnepanelen Oost is opdrachtgever aan Zonnepanelen Oost de overeengekomen prijs verschuldigd, vermeerderd met de BTW en overige overeengekomen emolumenten. Betaling door opdrachtgever van deze vergoeding geschiedt, zonder aftrek, korting of verrekening, tenzij anders overeengekomen, contant of via pin. 
 2. Wanneer opdrachtgever betaalt middels een overschrijving op de rekening van Zonnepanelen Oost dient dit uiterlijk vijf dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden, in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Zonnepanelen Oost aan te wijzen bankrekening.
 3. 3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van opdrachtgever is Zonnepanelen Oost bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW (ingeval van een consument) dan wel ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 4. 4. Indien Zonnepanelen Oost haar vordering ter incasso uit handen heeft moeten geven, is opdrachtgever in ieder geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd van 15% van het netto-factuurbedrag, met een minimum van € 250,–, terwijl indien vervolgens een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, opdrachtgever daarnaast gehouden is alle gerechtelijke kosten, hieronder uitdrukkelijk begrepen kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief, kosten wegens de faillissementsaanvrage en administratiekosten zoals gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel, etc. te vergoeden. Zonnepanelen Oost is gerechtigd te allen tijde de werkelijke buitengerechtelijke kosten, indien hoger dan het gefixeerde percentage, in rekening te brengen aan opdrachtgever. Ingeval opdrachtgever een consument is, zijn de buitengerechtelijke kosten gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan.
 5. 5. Zonnepanelen Oost is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Zonnepanelen Oost bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Zonnepanelen Oost uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 13 Reclames 

 1. 1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Zonnepanelen Oost verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen veertien dagen nadat hij het vermeende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, schriftelijk en gedagtekend aan Zonnepanelen Oost kenbaar te maken. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot gefactureerde bedragen schriftelijk en gedagtekend, binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur naar aanleiding waarvan opdrachtgever wenst te reclameren, aan Zonnepanelen Oost kenbaar te maken. De hiervoor genoemde termijnen zijn vervaltermijnen. 
 2. 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens een reclame als in het eerste lid van dit artikel Evenwel is opdrachtgever toch bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens een reclame als bedoeld in de eerste volzin van dit artikel ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Zonnepanelen Oost.
 3. 3. Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van Zonnepanelen Oost terecht reclameert, is Zonnepanelen Oost bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een vervangend product te leveren, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde vergoeding te restitueren zonder verplicht te zijn verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
 4. Rechtsvorderingen tegen Zonnepanelen Oost, waartoe een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst aanleiding geeft, verjaren door verloop van 1 jaar. Zij vervallen na 2 jaren. 
 5. De verjaringstermijn c.q. vervaltermijn vangt aan op de eerste dag na afloop van een termijn van een kalendermaand na het sluiten van de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 14 Garanties 

 1. Indien er door Zonnepanelen Oost een specifieke garantie op de geleverde producten wordt gegeven, geldt onverminderd het hierna gestelde.
 2. Zonnepanelen Oost staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek in de overeenkomst overeengekomen, staat Zonnepanelen Oost er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de consument c.q. opdrachtgever binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Zonnepanelen Oost daarvan in kennis te stellen.
 4. Indien Zonnepanelen Oost de klacht van een consument gegrond acht, worden na overleg met de consument de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de consument betaalde prijs voor het product. De laatste volzin geldt niet ingeval opdrachtgever geen consument is. 

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

 1. Voor zover uit hoofde van of voortvloeiend uit de overeenkomst enige aansprakelijkheid of uit welke hoofde dan ook, op Zonnepanelen Oost zou komen te rusten, is daarop het bepaalde in dit artikel van toepassing.
 2. In de eerste plaats wordt de aansprakelijkheid voornoemd beperkt tot uitsluitend directe schade. Zonnepanelen Oost is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Zonnepanelen Oost en/of de door haar geleverde producten.
 3. 3. In de tweede plaats is de aansprakelijkheid van Zonnepanelen Oost beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op éénmaal het bedrag van de netto-factuurwaarde die in de drie maanden direct voorafgaand aan het ontstaan van de schade bij opdrachtgever door Zonnepanelen Oost in rekening is gebracht. Indien het een verzekerd belang betreft, hetgeen ter bepaling aan Zonnepanelen Oost voorligt, is de aansprakelijkheid in dat concrete geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Zonnepanelen Oost in dat geval wordt uitgekeerd. Indien het geen verzekerd belang betreft, is de aansprakelijkheid van Zonnepanelen Oost in alle gevallen beperkt tot € 10.000,–.
 4. 4. Zonnepanelen Oost is voorts niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Zonnepanelen Oost is uitgegaan van door of vanwege opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. 5. Zonnepanelen Oost is tevens niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door opdrachtgever op advies van Zonnepanelen Oost ingeschakelde derden.
 6. 6. Zonnepanelen Oost is eveneens nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die op advies c.q. op verzoek van opdrachtgever door Zonnepanelen Oost zijn ingeschakeld. Zonnepanelen Oost is ook nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van zaken die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 7. 7. Zonnepanelen Oost is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit het niet naleven van adviezen en of voorschriften welke uitdrukkelijk door of namens Zonnepanelen Oost aan opdrachtgever zijn verstrekt. Schade die hieruit voortvloeit is voor rekening van opdrachtgever.
 8. 8. Zonnepanelen Oost heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 9. 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Zonnepanelen Oost of haar leidinggevende ondergeschikten.
 10. 10. Opdrachtgever vrijwaart Zonnepanelen Oost tegen en stelt Zonnepanelen Oost schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

 

Artikel 16 Opzegging en annuleringsregeling  

 1. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen met behoud van rechten en zonder dat de opzeggende partij daardoor schadeplichtig wordt, ingeval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surséance van betaling van de andere partij. 
 2. 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. 3. Ingeval van een tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, niet zijnde een consument, en anders dan op de gronden genoemd in lid 1 van dit artikel, vergoedt opdrachtgever aan Zonnepanelen Oost de overeengekomen prijs, vermeerderd met door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en/of niet-gemaakte kosten. Indien de prijs is gebaseerd op regiebasis, vergoedt de opdrachtgever aan Zonnepanelen Oost de door hem aan de opdracht bestede arbeid- en materiaalkosten, de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst.  
 4. Een consument is gerechtigd om een met Zonnepanelen Oost gesloten overeenkomst te annuleren binnen de hierna te bepalen termijnen, uitsluitend indien en voor zover hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde percentages van de oorspronkelijk overeengekomen hoofdsom aan Zonnepanelen Oost te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. 
 5. Bij annulering tot 3 maanden voor de uitvoering van de opdracht is de consument gehouden 10% van de oorspronkelijk overeengekomen hoofdsom aan Zonnepanelen Oost te betalen, plus de over dat bedrag verschuldigde BTW.

Bij annulering vanaf 3 maanden tot 1 maand voor de uitvoering van de opdracht is de consument gehouden 30% van de oorspronkelijk overeengekomen hoofdsom aan Zonnepanelen Oost te betalen, plus de over dat bedrag verschuldigde BTW. 

Bij annulering binnen 1 maand voor de uitvoering van de opdracht is de consument gehouden 50% van de oorspronkelijk overeengekomen hoofdsom aan Zonnepanelen Oost te betalen, plus de over dat bedrag verschuldigde BTW. 

 1. Annulering door de consument kan uitsluitend schriftelijk of elektronisch gebeuren. Voor de berekening van de termijn waarbinnen de annulering plaatsvindt, wordt uitgegaan van het moment waarop de schriftelijke of elektronische annulering Zonnepanelen Oost heeft bereikt en de datum waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd.

 

Artikel 17 Opschorting en ontbinding 

1.Indien: 

 1. opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot een opdracht;
 2. aannemelijk is dat opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Zonnepanelen Oost zal (kunnen) voldoen;

heeft Zonnepanelen Oost het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen opdrachtgever en Zonnepanelen Oost bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van opdrachtgever jegens Zonnepanelen Oost uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval opdrachtgever aan Zonnepanelen Oost afdoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen. 

 1. 2. Voorts is Zonnepanelen Oost bevoegd de opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Zonnepanelen Oost toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door Zonnepanelen Oost niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding door opdrachtgever pas plaatsvinden nadat Zonnepanelen Oost in verzuim is.

  

Artikel 18 Herroepingsrecht en kosten ingeval van herroeping uitsluitend in het geval van koop op afstand of koop buiten de verkoopruimte te Almelo  

 1. Uitsluitend in het geval de overeenkomst tussen Zonnepanelen Oost en de consument tot stand is gekomen bij wijze van koop op afstand of koop buiten de verkoopruimte te Almelo, heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in:

– op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van één bestelling; 

– zodra de consument een dienst heeft afgesloten; 

– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen. 

 1. 2. Tijdens de bedenktijd zal de in het vorige lid bedoelde consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 
 2. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Zonnepanelen Oost retourneren, conform de door Zonnepanelen Oost verstrekte instructies.
 3. Wanneer de in de vorige leden bedoelde consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Zonnepanelen Oost via info@zonnepanelenOost.nl. Nadat hij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. 5. Indien de consument na afloop van de hiervoor bedoelde termijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Zonnepanelen Oost heeft teruggezonden, is de koop een
 5. 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 6. 7. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Zonnepanelen Oost dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Zonnepanelen Oost of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan

 

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud en overgang van rechten 

 1. Alle door Zonnepanelen Oost geleverde producten blijven eigendom van Zonnepanelen Oost totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Zonnepanelen Oost gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Zonnepanelen Oost zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Zonnepanelen Oost geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Zonnepanelen Oost haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Zonnepanelen Oost of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zonnepanelen Oost zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
 7. Rechten uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 20 Rechten industriële en intellectuele eigendom  

 1. Alle door Zonnepanelen Oost verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden blijven haar eigendom en worden op eerste verzoek van Zonnepanelen Oost geretourneerd. Tevens geldt onverkort haar auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.

 

Artikel 21 Geheimhouding, digitale gegevens & privacy 

 1. Zonnepanelen Oost is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de opdracht, de door opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door Zonnepanelen Oost krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, daaronder begrepen data, adviezen, rapporten, verslagen en plannen. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel Zonnepanelen Oost krachtens wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak verplicht is de bedoelde informatie te openbaren. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 2. Bij de totstandkoming van een overeenkomst legt Zonnepanelen Oost gegevens van opdrachtgever vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: 

– ten behoeve van de uitvoering van de opdracht;  

 1. 3. Zonnepanelen Oost verstrekt deze gegevens niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel. 
 2. 4. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Zonnepanelen Oost. Opdrachtgever kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan opdrachtgever te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Zonnepanelen Oost via e-mail, telefoon en/of post.

 

 

 

Artikel 22 Slotbepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Zonnepanelen Oost van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Zonnepanelen Oost is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemeen voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze algemeen voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigd wordt, wordt in dat geval vervangen door een overeenstemmende bepaling die het dichtst in de buurt komt van hetgeen Zonnepanelen Oost en opdrachtgever bij de totstandkoming van de overeenkomst, voor ogen stond.
 4. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Zonnepanelen Oost is Nederlands recht van toepassing.
 5. 5. Elk geschil tussen opdrachtgever en Zonnepanelen Oost, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zonnepanelen Oost is gevestigd.
 6. 6. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één der partijen dat stelt.

                 mei 2023 

 

………………Kolomeinde………………Contactgegevens en retouradres:  

 

Zonnepanelen Oost B.V.  

Plesmanweg 9 D-10 

7602PD Almelo 

telefoon: 0546-232056 

e-mail: info@zonnepanelenoost.nl  

website: www.zonnepanelenoost.nl